Déanaimid athbhreithniú ar na breitheanna a thugann údaráis phoiblí ar iarrataí ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol.

I bhformhór na gcásanna, is í an bhreith a ndéanaimid athbhreithniú uirthi ná an bhreith ar athbhreithniú inmheánach an údaráis phoiblí. Is í sin an dara breith a thugann an t-údarás poiblí ar iarraidh. Má theip ar an údarás poiblí fógra a thabhairt faoina bhreith ar an athbhreithniú inmheánach laistigh den tréimhse cheadaithe, meastar de réir an dlí gur thug an t-údarás poiblí dara cinneadh “lena ndearbhaítear” an chéad bhreith uaidh. Sna cásanna sin, is í an “dara breith” sin an bhreith a athbhreithnímid, cé go bhféadfadh gurb ionann í agus an bhreith bhunaidh, tríd is tríd.

Tugann an Coimisinéir breitheanna ar gach achomharc mura ndéantar an cás a tharraingt siar nó a réiteach nó mura scoirtear de. Foilsítear a chuid breitheanna agus tá siad ina gceangal dlí, cé go bhféadfar iad a achomharc chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí.

Na nithe nach ndéanaimid

  • Níl aon ról againn i gcabhair nó comhairle a thabhairt do bhaill den phobal, do chuideachtaí nó d’údaráis phoiblí maidir le hiarrataí ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a dhéanamh nó a phróiseáil.
  • Níl aon ról againn i measúnú a dhéanamh ar an dóigh a ndéanann údaráis phoiblí faisnéis faoin gcomhshaol a bhailiú, a choinneáil agus a scaipeadh.
  • Fiú i gcás gurb é breith an Choimisinéara nach raibh údar le diúltú d’iarraidh, ní sinne a eisíonn an fhaisnéis. I gcás gurb é breith an Choimisinéara gur chuí d’údarás poiblí faisnéis a eisiúint, luafaidh sé sa bhreith uaidh go n-éilíonn sé air déanamh amhlaidh. Ní hé Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil a eisíonn an fhaisnéis, áfach.
  • Ní thairgimid comhairle dlí.