Is oifig reachtúil neamhspleách í Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil.

Ár bhfoireann

De bhreis ar an gCoimisinéir agus ar an Ard-Stiúrthóir, cuimsíonn ár bhfoireann ceathrar ball foirne atá faoi stiúir ag Deirdre McGoldrick, Imscrúdaitheoir Sinsearach.

Is é an tAonad Tacaíochta in Oifig an Choimisinéara Faisnéise a chuireann tacaíocht ar fáil. Déileálann an tAonad le ceisteanna agus le próiseáil tosaigh achomharc nua. Faightear tacaíocht bhreise ó na seirbhísí comhroinnte a chuireann Oifig an Ombudsman ar fáil (mar shampla, bainistíocht acmhainní daonna agus tacaíocht teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide).

An Coimisinéir

Is é Peter Tyndall an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil (agus an tOmbudsman agus an Coimisinéir Faisnéise).

Is as Baile Átha Cliath do Peter agus d’oibrigh sé mar Ombudsman Seirbhísí Poiblí don Bhreatain Bheag roimhe seo. Bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Chomhairle Ealaíon na Breataine Bige agus ina Cheann Oideachais agus Cultúir do Chumann Rialtais Áitiúil na Breataine Bige. D’oibrigh Peter i bpoist shinsearacha éagsúla i dtithíocht agus i gcúram sóisialta. Go háirithe, rinne sé seirbhísí tithíochta agus tacaíochta a fhorbairt do dhaoine faoi mhíchumas intleachta.

An tArd-Stiúrthóir

D’oibrigh Elaine Cassidy i ról bainistíochta idirnáisiúnta san earnáil TF ilnáisiúnta ar feadh 15 bliana sula ndeachaigh sí isteach sa tseirbhís phoiblí sa bhliain 2008 mar Cheann Stádas Chomhionann agus mar Cheann Idirghabhála sa Bhinse Comhionannais.

Ina dhiaidh sin, chuaigh Elaine isteach sa Roinn Fiontar, Post agus Fostaíochta chun maoirseacht a dhéanamh ar achtú agus tosú Acht na gCuideachtaí, 2014, agus ionstraimí reachtúla gaolmhara.  Ceapadh í mar Leas-Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean in Oifig an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, atá mar chuid den chreat cosanta tomhaltóirí in Éirinn.

Tá céim Máistreachta i mBeartas Poiblí ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ag Elaine. Chomh maith leis sin, chuir sí Scrúduithe FE1 de chuid Dhlí-Chumann na hÉireann i gcrích agus tá sí ina Breithneoir cáilithe, ina hIdirghabhálaí deimhnithe agus ina ball d’Institiúid Idirghabhálaithe na hÉireann. Anuas air sin, sealbhaíonn sí céim LLB sa Dlí ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus céim BA i Margaíocht Idirnáisiúnta agus Teangacha ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.