Tá Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil ina comhlacht neamhspleách a dhéanann athbhreithniú ar bhreitheanna a thugann údaráis phoiblí ar iarrataí ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol), 2007 go 2018. Leagtar amach sa doiciméad seo na gealltanais a thugaimid duit agus na caighdeáin seirbhíse ar féidir leat bheith ag súil leo uainn.

 

Teagmháil thar an teileafón

Má dhéanann tú teagmháil linn thar an teileafón, féachfaimid leis na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • Do ghlao a fhreagairt go pras
 • Ár n-ainm a thabhairt nuair a fhreagraímid do ghlao
 • Bheith cúirtéiseach agus cuidiúil leat i ngach cás
 • Freagra iomlán a thabhairt ar do cheist
 • Mura féidir linn é sin a dhéanamh láithreach, tógfaimid do shonraí agus glaofaimid ar ais ort a luaithe is féidir
 • Freagairt go pras do do theachtaireachtaí glórphoist uile

                                                                               

Comhfhreagras scríofa

Má sheolann tú litir, ríomhphost nó ceist ar líne chugainn, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Do chomhfhreagras a admháil laistigh de dhá nó trí lá oibre
 • A chinntiú go bhfaighidh tú freagra iomlán laistigh de 10 lá oibre
 • Mura féidir linn freagra iomlán a thabhairt laistigh de 10 lá oibre, scríobhfaimid chugat chun a mhíniú cén fáth. Cuirfimid in iúl duit cén uair is dócha go bhfaighidh tú freagra iomlán uainn
 • Ainm teagmhála, sonraí teagmhála agus uimhir thagartha (nuair is iomchuí) a thabhairt
 • Scríobh chugat i dteanga shoiléir shimplí, gan aon téarmaí teicniúla nó dlíthiúla a úsáid nuair is féidir

 

Iarratais ar athbhreithniú chuig an gCoimisinéir

Má dhéanann tú achomharc in aghaidh breith a thugann údarás poiblí, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • D’iarratas a admháil laistigh de dhá nó trí lá oibre
 • Tú a choinneáil ar an eolas faoin dul chun cinn atá á dhéanamh ar do chás
 • Fógra a thabhairt duit faoi thoradh ár n-athbhreithnithe a luaithe is féidir agus sa teanga is soiléire is féidir

 

Cuairteoirí ar an Oifig

Má thugann tú cuairt orainn i bpearsa, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Caitheamh leat le cúirtéis, meas a thabhairt ar do phríobháideacht agus bheith cothrom agus sinn ag déileáil leat
 • Bualadh leat ag an am comhaontaithe má tá coinne agat
 • Saoráidí cuí a chur ar fáil do chruinnithe
 • Ár n-oifigí poiblí a choinneáil glan agus slachtmhar agus a chinntiú go gcomhlíonfar caighdeáin sláinte agus sábháilteachta iontu

 

Seirbhís trí Ghaeilge

Tabharfaimid cúnamh do dhaoine ar mian leo a gcuid gnó a dhéanamh linn trí Ghaeilge

 • Tabharfar freagra i nGaeilge ar aon chomhfhreagras a fhaightear i nGaeilge
 • Foilseoimid doiciméid thábhachtacha, lena n-áirítear ár dTuarascálacha Bliantúla, i nGaeilge agus i mBéarla
 • Cinnteoimid go mbeidh bileoga eolais atá dírithe ar an bpobal ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla araon
 • Beidh an leagan Gaeilge dár suíomh Gréasáin ag teacht, a mhéid is féidir, leis an leagan Béarla
 • Comhlíonfaimid na ceanglais eile atá orainn faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus faoi Scéim Teangacha Oifigiúla na hOifige, mar atá foilsithe ar ár suíomh Gréasáin

 

Comhionannas/Éagsúlacht/Míchumas

 • Geallaimid go gcaithfimid leat gan aon idirdhealú ná leithcheal
 • Tabharfaimid meas ar chomhionannas agus ar chearta an duine de réir phrionsabail Dhualgas na hEarnála Poiblí
 • Beidh sé mar aidhm againn go mbeadh fáil agus rochtain éasca agat ar ár seirbhísí agus ar ár saoráidí
 • Tabharfaimid meas ar an gceart atá agat chun príobháideachta
 • Is é seo a leanas an seoladh ríomhphoist teagmhála dár nOifigeach Rochtana faoin Acht um Míchumas: accessofficer@ocei.ie

 

Gearáin

Más rud é go dtéann rud éigin ó rath agus nach bhfuil tú sásta lenár seirbhís, cuir an méid sin in iúl dúinn. Tá beartas i bhfeidhm againn le haghaidh gearáin in aghaidh baill foirne a láimhseáil. Tá an beartas ar fáil ar ár suíomh Gréasáin nó is féidir leat sonraí a iarraidh faoi trí theagmháil a dhéanamh linn go díreach.

 

Cabhraigh linn cabhrú leat

Is féidir leat cabhrú linn de réir mar a fhéachaimid le seirbhís ardchaighdeáin a thabhairt duit:

 • Leag an chúis le d’achomharc amach ar an mbealach is soiléire agus is gonta agus is féidir leat
 • Seol cóipeanna d’aon phríomhdhoiciméid tacaíochta chugainn agus d’achomharc á chur isteach agat
 • Luaigh aon uimhir thagartha ábhartha i ngach cumarsáid linn
 • Caith lenár mbaill foirne agus lenár seirbhís le meas
 • Cuir tuairimí nó moltaí in iúl faoin tseirbhís a fhaigheann tú

 

Comhairliúchán agus aiseolas

Bímid i gcónaí ag iarraidh moltaí a fháil faoi bhealaí inar féidir linn ár seirbhís a fheabhsú. Dá mba mhaith leat tuairim nó moladh a chur in iúl, seol ríomhphost chugainn ag info@ocei.ie

 

Cén áit ar féidir tuilleadh faisnéise a fháil

Tá an doiciméad seo ar fáil ar ár suíomh Gréasáin www.ocei.ie. Is féidir leat sonraí faoinár seirbhísí eile, ár mbeartais agus ár bhfaisnéis teagmhála a fháil ar ár suíomh Gréasáin freisin.

 

Na nithe a bhfuilimid ag súil leo ó údaráis phoiblí

Táimid ag súil go ndéanfaidh údaráis phoiblí na nithe seo a leanas:

· Breitheanna soiléire tráthúla a thabhairt do dhaoine ar a n-iarrataí faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol

· Daoine a chur ar an eolas faoinár seirbhís agus a mbreith á thabhairt dóibh

· Caitheamh le daoine a dhéanann iarrataí, agus lenár mbaill foirne féin, le cúirtéis agus le meas

· Oibriú linn chun cur ar ár gcumas ár n-athbhreithnithe a dhéanamh ar an mbealach is tapa agus is éifeachtaí agus is féidir

· An fhaisnéis ar fad a iarraimid a thabhairt dúinn laistigh de na hamscálaí sonraithe

 

 

 

 

Ár láthair:

Tá ár lánsonraí teagmhála ar fáil ar an leathanach Gréasáin “Teagmháil”.

 

Is é seo a leanas ár seoladh: Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 HE97. Bíonn an Oifig ar oscailt ó 9.15 a.m. go 5.00 p.m. Luan go hAoine.

 

Teileafón: +353 1 639 5689
Ríomhphost: info@ocei.ie

 

Oifigeach saorála faisnéise: info@ocei.ie
Oifigeach cosanta sonraí: dataprotection@ombudsman.ie

Tá an Chairt Seirbhís do Chustaiméirí ó Oifig an Ombudsman glactha ag Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil. Tá an doiciméad sin ar fáil ag Chairt Seirbhís do Chustaiméirí.