Sa rannán seo, leagaimid amach an bunús don cheart rochtana ar Fhaisnéis faoin gComhshaol.

Treoir ón Aontas Eorpach

Ráthaítear le dlí na hEorpa an ceart atá ag an bpobal chun rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol atá á sealbhú ag údaráis phoiblí nó thar a gceann. Is trí Threoir 2003/4/CE maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a thugtar an ceart sin. Tugtar “an Treoir maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol” ar an Treoir sin de ghnáth.

Na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol

Is le trí ionstraim reachtúla (I.R.) a thugtar éifeacht don Treoir maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol in Éirinn. Is iad sin

Tugtar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol) (Leasú) 2007 go 2018 orthu seo nó "na Rialacháin AIE".

Tugann leagan comhdhlúite neamhoifigiúil de na chéad trí cinn de na hionstraimí thuas le chéile ionas gur féidir leo a léamh mar cheann anseo. Cé go dtagann an doiciméad seo le séanadh ag rá nach doiciméad dlíthiúil é féin agus níl aon stádas dlíthiúil aige, is doiciméad an-chabhrach é. Úsáideann a lán daoine é mar phríomhfhoinse faisnéise ar dhlí AIE.

Tabhair faoi dheara go raibh an doiciméad foilsithe roimh IR Uimh 309 de 2018.

 

Coinbhinsiún Aarhus

Tugadh an Treoir maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol isteach chun éifeacht a thabhairt do choinbhinsiún idirnáisiúnta ar a dtugtar Coinbhinsiún Aarhus. Ba é Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a tharraing an coinbhinsiún suas. Is é an “Coinbhinsiún maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil” an teideal iomlán atá air. Rinne Cúirteanna na hÉireann breithniú ar an gCoinbhinsiún le linn dóibh a chinneadh conas ba cheart an Treoir maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol agus Rialacháin na hÉireann maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol a léiriú.