Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil don bhliain 2013

Tá an Coimisinéir Faisnéise nua ag súil le méadú in achomhairc Shaorála Faisnéise tar éis don Gharda Síochána, do NAMA agus do chomhlachtaí eile teacht faoi raon feidhme an Achta um Shaoráil Faisnéise.

Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, a Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2013 a sheoladh inniu, Dé Céadaoin an 7 Bealtaine 2014. Is í an séú Tuarascáil Bhliantúil déag ó bunaíodh an Oifig sa bhliain 1998 í.

Is é seo an chéad Tuarascáil Bhliantúil ón gCoimisinéir Faisnéise ó cheap an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn é i mí na Nollag 2013.

An Coimisinéir:

 • Tugann sé faoi deara go raibh méadú 29% ann i líon na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích sa bhliain 2013 i gcomparáid leis an líon don bhliain 2012.
 • Tá sé ag súil le méadú suntasach san éileamh ar sheirbhísí na hOifige seo mar thoradh ar an mBille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) agus leathnú an Achta chuig gach comhlacht poiblí, lena n-áirítear Banc Ceannais na hÉireann, NAMA, Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (NTMA) agus an Garda Síochána.
 • Tuairiscíonn sé ar ghníomhartha a rinne an Oifig seo chun feidhmíocht a fheabhsú.
 • Tugann sé ráiteas faoi shaincheist an chomhlíonta ag comhlachtaí poiblí agus na hoibleagáidí atá orthu faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

Áirítear iad seo a leanas leis na príomhbhreitheanna a tugadh sa bhliain 2013:

 • Aimsíodh gur chun críocha saorála faisnéise a bhí taifid a bhaineann le fiosrúchán a dtugtar Athbhreithniú Dhroichead Átha air á sealbhú ag an Roinn Sláinte. Rinne an Roinn achomharc in aghaidh na breithe sin ón gCoimisinéir chuig an Ard-Chúirt.
 • Níl taifid an Gharda Síochána díolmhaithe ó eisiúint mar aicme ar fhoras rúndachta, beag beann ar a bhfuil iontu. Bhain an cás seo le taifead a bhí á shealbhú ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar chomhad inimirce iarratasóra.
 • Eisíodh taifid áirithe a bhaineann le cruinnithe Comh-aireachta a bhí ar siúl níos mó ná 10 mbliana sula bhfuarthas an iarraidh (an riail a dtugtar an riail 10 mbliana uirthi).
 • Chinn an Coimisinéir go raibh údar ag an Roinn Airgeadais le diúltú géilleadh do rochtain ar litreacha a sheol Jean-Claude Trichet, Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh, chuig an Aire Airgeadais a bhí i mbun oifige sa bhliain 2010.
 • Seasadh le breith a thug an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta diúltú géilleadh do rochtain ar thaifid áirithe a bhaineann le honnmhairiú comhpháirteanna eitlíochta.

An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil

Baineann Cuid II den Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2013 leis an ról ar leith atá ag an gCoimisinéir mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil. Dírítear inti ar na breitheanna a thug an Oifig ar achomhairc a fuarthas faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, 2007 go 2011.

An Coimisinéir:

 • Faoi mar a rinne sé sa Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2012, tugann sé ráiteas faoin easpa acmhainní leordhóthanacha atá ar fáil, rud atá ag dul i bhfeidhm ar chumas na hOifige chun achomhairc a chur i gcrích ar bhealach tráthúil.
 • Tuairiscíonn sé ar theorainneacha a shainchúraim. Níl aon chumhachtaí forfheidhmithe ag an gCoimisinéir i dtaca le hAirteagal 5 de na Rialacháin, rud lena gcuirtear oibleagáidí suntasacha ar údaráis phoiblí maidir leis an bhfáil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol.
 • Tugann sé ráiteas faoi réimse mearbhaill a bhaineann le raon feidhme dhlínse an chórais iomláin um rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol. Tugann sé faoi deara go bhféadfadh go ndiúltófaí d’iarraidh faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol ar an mbonn nach iarraidh ar “faisnéis faoin gcomhshaol” í agus, cé go bhfuil oibleagáid ann cúnamh a thairiscint, níl aon mheicníocht réamhshocraithe uathoibríoch ann le haghaidh déileáil leis an iarraidh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
 • Tugann sé ráiteas faoin ngá atá ann le cleachtais riaracháin níos fearr a bheith i bhfeidhm ag údaráis áitiúla i dtaca le hiarrataí ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a phróiseáil.

Áirítear iad seo a leanas leis na príomhbhreitheanna a tugadh sa bhliain 2013:

 • Chinn an Coimisinéir nach raibh údar ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil le táille a ghearradh as na costais a bhaineann le cuardach a dhéanamh le haghaidh faisnéis áirithe faoin gcomhshaol agus í a aimsiú.
 • Seasadh le breith ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta diúltú d’iarraidh an achomharcóra ar liosta d’iarrataí ar fhaisnéis faoin gcomhshaol ar an bhforas gurb amhlaidh, de réir bhrí na Rialachán, nach faisnéis faoin gcomhshaol í an fhaisnéis lena mbaineann.
 • Chinn an Coimisinéir gur údarás poiblí é Bord na Móna de réir bhrí na Rialachán agus nach mór dó déileáil le hiarrataí ar fhaisnéis faoin gcomhshaol i gcomhréir leis na Rialacháin.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:
Stephen Rafferty, Imscrúdaitheoir Sinsearach - 01 639 5680 / 087 4110557
Ríomhphost: stephen.rafferty@oic.gov.ie

Le haghaidh ceisteanna ó na meáin, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:
David Nutley, An tAonad Cumarsáide - 01 639 5610 / 086 0231420
Ríomhphost: david.nutley@ombudsman.gov.ie