Tuairiscíonn an Coimisinéir Faisnéise feabhsuithe suntasacha táirgiúlachta sa chéad bhliain iomlán atá sé i mbun oifige.

Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, a Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2014 a sheoladh inniu, Dé hAoine an 8 Bealtaine 2015. Is í sin an seachtú tuarascáil déag ó bunaíodh an Oifig sa bhliain 1998.  Tá an Coimisinéir ag tuairisciú ar an gcéad bhliain iomlán atá sé i mbun Oifige.

Léirítear sa tuarascáil gur bhliain rathúil a bhí ann, ar lena linn a rinneadh feabhsuithe feidhmíochta agus a tugadh roinnt breitheanna tábhachtacha.  Luann an Coimisinéir go bhfuil sé muiníneach go spreagfar leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, spéis athnuaite an phobail in obair an Rialtais agus i seirbhísí poiblí.

An Coimisinéir:

 • Tá áthas air bheith in ann a thuairisciú go raibh feabhsuithe suntasacha táirgiúlachta ann sa bhliain, lenar áiríodh méadú 31% i líon na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích sa bhliain 2013,
 • Fáiltíonn sé roimh rith an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014, rud lena dtugtar líon ard comhlachtaí breise faoi shainchúram na hOifige, lena n-áirítear an Garda Síochána, NAMA agus Banc Ceannais na hÉireann,
 • Fáiltíonn sé roimh chur ar ceal na táille €15 a ghearrtar as iarraidh saorála faisnéise a dhéanamh agus roimh an laghdú suntasach sa táille a ghearrtar as iarratais ar athbhreithniú a chur faoi bhráid a Oifige,
 • Bhain sé úsáid as a chuid cumhachtaí faoi alt 37(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise (an chéad Choimisinéir a rinne é sin riamh) dul isteach in áitreabh atá áitithe ag comhlacht poiblí chun críche rochtain a fháil ar fhaisnéis.

Áirítear iad seo a leanas leis na príomhbhreitheanna a tugadh sa bhliain 2014:

 • D’ordaigh an Coimisinéir go n-eiseofaí taifid a bhaineann le cóiríocht soláthair dhírigh d’iarrthóirí tearmainn in Éirinn.
 • Mheas an Coimisinéir nach raibh an dara rogha aige ach teacht ar an gconclúid go ndearna Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) gach beart réasúnach chun na taifid leighis de chuid othair a aimsiú, d’ainneoin na fírice go raibh imní air gur baineadh na taifid go toiliúil.
 • Níor seasadh le breith ón tSeirbhís Chúirteanna diúltú géilleadh do rochtain ar shonraí faoi speansais a íocadh le breithiúna aonair, ar breith í a bhí bunaithe ar phríobháideachas agus ar shlándáil.
 • Seasadh le breith ó Údarás Craolacháin na hÉireann diúltú géilleadh do rochtain ar thaifid a bhaineann le clár “Prime Time Investigates – Mission to Prey” ar RTÉ.
 • D’ordaigh an Coimisinéir go n-eiseofaí taifid a bhaineann leis na ceolchoirmeacha a bhí ar siúl i bPáirc an Fhionnuisce sa bhliain 2012 agus chinn sé nach ndíolmhaítear tuarascálacha an Gharda Síochána mar aicme leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, beag beann ar a bhfuil iontu.
 • Rinne an Coimisinéir beart nach ndéantar go minic nuair a shonraigh sé an tréimhse ama ar lena linn nach mór do chomhairle contae cloí leis an mbreith uaidh. Rinne sé amhlaidh mar thoradh ar an mbealach a dhéileáil an chomhairle contae leis an iarratasóir agus leis an Oifig seo.

An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil

Baineann Cuid II den Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2014 leis an ról ar leith atá ag an gCoimisinéir mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil. Dírítear inti ar na breitheanna a thug an Oifig ar achomhairc a fuarthas faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, 2007 go 2011.

An Coimisinéir:

 • Fáiltíonn sé roimh cheadú an chéad leithdháilte buiséid ar leith d’Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, ar oifig í atá neamhspleách ón taobh dlíthiúil de,
 • Tá áthas air leibhéal méadaithe teagmhála dearfaí leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil a thabhairt faoi deara maidir le saincheisteanna a bhaineann leis na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol.

Áirítear iad seo a leanas leis na torthaí ar achomhairc sa bhliain 2014:

 • Chinn an Coimisinéir nach leor go mbaineann faisnéis le catagóir, mar a shainmhínítear le hAirteagal 3(1), chun go gcáileoidh sí mar fhaisnéis faoin gcomhshaol.
 • Tar éis di dul i dteagmháil le hOifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, d’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil faisnéis a bhaineann le riachtanais chistiúcháin Uisce Éireann agus muirir uisce sa todhchaí, rud a d’fhág nach raibh ar an gCoimisinéir breith a thabhairt.
 • D’fheidhmigh an Coimisinéir a lánrogha chun achomharc a mheas a bheith tarraingthe siar ar an bhforas nach raibh breith ag teastáil fós ar aon saincheisteanna eile, cé gur chuir an t-achomharcóir in aghaidh na breithe sin.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:
Stephen Rafferty, Imscrúdaitheoir Sinsearach - 01 639 5680 / 087 4110557
Ríomhphost: stephen.rafferty@oic.gov.ie

Le haghaidh ceisteanna ó na meáin, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:
David Nutley, An tAonad Cumarsáide – 01 639 5610 / 086 0231420
Ríomhphost: david.nutley@ombudsman.gov.ie

Tá an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2014 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Choimisinéara ag www.oic.gov.ie.

Críoch